Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) firmy TOOLING SYSTEMS S.C. M.P. STASZAK

(zwanej dalej Sprzedającym)

§1 Zasady Ogólne

Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich transakcji zawieranych przez TOOLING SYSTEMS, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi. Każda zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich zastosowanie, chyba że zawarto odrębne pisemne porozumienie w tej kwestii .

§2 Prawa własności intelektualnej/autorskie/

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie kosztorysów, rysunków i innych materiałów, które nie mogą być wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie rysunków, szablonów, wzorów itp. dostarczonych przez Kupującego, który jednocześnie gwarantuje, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory wykonawcze nie naruszają praw własności osób trzecich.

Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożone mu rysunki, szablony i wzory w przypadku ich realizacji naruszają prawa chroniące własność osób trzecich oraz nie ponosi ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich z tego tytułu. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej przechodzi wówczas na Kupującego.

§3 Dostawy

Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

Daty dostawy ustalane są przez Sprzedającego i przekazywane Kupującemu przy potwierdzeniu realizacji zamówienia, jednakże Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z jakichkolwiek czynników niezależnych od niego, przede wszystkim tych wynikających ze zmian dokonanych w Umowie na wniosek Kupującego oraz spowodowanych przez jakiekolwiek instrukcje Kupującego albo fakt nie przekazania takich instrukcji.

Jeżeli zamówione zostaną narzędzia specjalne produkowane np. wg rysunków, szablonów lub wzorów Kupującego, to zamówiona wielkość może zostać przekroczona lub zaniżona o około 10%. Strony uznają wtedy taką dostawę za zgodną z umową. Należność za dostawę obliczana jest według faktycznie dostarczonej ilości narzędzi.

Dopuszcza się dostawy częściowe.

§4 Zasady Sprzedaży

Ilość, opis, cena i wszelkie specyfikacje dotyczące Towarów będą wymienione w ofercie Sprzedającego lub w zamówieniu Kupującego, jeżeli zostanie zaakceptowane przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny Towarów, powiadamiając o tym Kupującego przed dostawą. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko w przypadku wzrostu kosztów po stronie Sprzedającego wynikających z czynników niezależnych od niego lub zmian dokonanych w Umowie na wniosek Kupującego, a także z opóźnienia spowodowanego przez jakiekolwiek instrukcje Kupującego lub faktu nie przekazania takich instrukcji.

Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według kursu sprzedaży danej waluty w mBank na dzień wystawienia faktury, chyba, że strony postanowią inaczej.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT w walucie EUR i dokonanie płatności w tej walucie przez Kupującego na wskazane przez Sprzedającego konto walutowe. Kupujący powinien wskazać preferowana walutę płatności (PLN lub EUR) na zamówieniu.

W obrocie krajowym dla jednostkowych zamówień w kwocie mniejszej niż 500 PLN netto Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkową opłatą wynikającą z kosztów transportu Towarów w wysokości: 15 PLN netto lub ( 21 PLN netto jeżeli przesyłka jest realizowana z opcją płatności przy pobraniu towaru)

W obrocie zagranicznym warunki dostawy określane są indywidualnie.

Sprzedający każdorazowo zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego za niestandardowe usługi związane z dostawą towaru, które były realizowane na życzenie Kupującego. Kupujący w każdym takim przypadku będzie o tym uprzednio poinformowany.

§5 Prawo własności towarów

Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

Ryzyko zniszczenia lub straty Towarów przechodzi na Kupującego, w momencie odbioru Towarów przez Kupującego.

§6 Warunki płatności

Warunki płatności ustalane są przez Sprzedającego indywidualnie (forma płatności i  termin płatności, wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego).

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę Towarów (bez kompensaty lub innych potrąceń) zgodnie z terminem określonym na fakturze. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w wymagalnym terminie Sprzedający ma prawo wstrzymać wszelkie dalsze dostawy do Kupującego, dochodzić swoich roszczeń przy pomocy zewnętrznej firmy windykacyjnej lub bezpośrednio na drodze sądowej, obciążyć Kupującego ustawowymi odsetkami od niezapłaconej kwoty.

Sprzedający zastrzega możliwość doręczania wezwań do zapłaty zarówno listem  poleconym jak i drogą elektroniczną (e-mail).

§7 Gwarancja i odpowiedzialność

Kupujący jest zobowiązany do dokonania przeglądu przedmiotu dostawy niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rozpoznane wady jawne należy zgłosić Sprzedającemu w terminie 7 dni po przyjęciu towaru, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń.

Przedmiot dostawy jak i wszystkie jego części, które w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy w związku z wadami w budowie, złymi surowcami użytymi do ich wytworzenia lub brakami w wykonaniu okażą się być nieprzydatne lub możliwości ich zastosowania znacznie ograniczone, podlegają naprawie na koszt Sprzedającego lub zostaną ponownie dostarczone wolne od wad – zależnie od uznania Sprzedającego.

O stwierdzeniu wad, o których mowa powyżej, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego na piśmie.

Za wady materiałów dostarczonych przez Kupującego Sprzedający odpowiada tylko wtedy, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności rozpoznanie wady było możliwe.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez Kupującego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie użytkowanie, oddziaływanie chemiczne, elektro-chemiczne lub elektryczne, chyba że wynikają one z winy Sprzedającego.

W celu realizacji wszelkich uznanych przez Sprzedającego za konieczne poprawek i dostaw zamiennych Kupujący w porozumieniu ze Sprzedającym winien stworzyć mu możliwości i wyznaczyć konieczny do tego czas, w przeciwnym wypadku Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za wady.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie ani utracone korzyści.

§8 Zwroty towarów

Sprzedający każdorazowo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towarów, który nie jest wynikiem reklamacji. Dotyczy to zwłaszcza towarów nietypowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego.

Zwrot towarów, przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu.

Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w cenie sprzedaży z potrąceniem w wysokości 30% wartości netto zwracanego towaru.

Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może zażądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Maksymalny termin, po przekroczeniu, którego możliwość zwrotu nie będzie rozpatrywana wynosi 60 dni od daty sprzedaży.

Zwrot towarów na magazyn Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.