Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TOOLING SYSTEMS S.C. M.P. STASZAK, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 78A/15 62-030 Luboń,(dalej: „TOOLING SYSTEMS” , „administrator”).

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –email:

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:

2.1. imię, nazwisko,

2.2. adres korespondencyjny,

2.3. adres e-mail,

2.4. numer telefonu, numer fax,

2.5. numery: NIP, REGON, KRS,

2.6. numer rachunku bankowego,

2.7. informacje o płatnościach i zadłużeniu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

3.1. marketingu bezpośredniego,

3.2. realizacji zawartych z TOOLING SYSTEMS umów,

3.3. wykonania ciążących na TOOLING SYSTEMS obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

3.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

3.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

4.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez TOOLING SYSTEMS, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

4.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

4.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na TOOLING SYSTEMS – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

4.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.4. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez TOOLING SYSTEMS, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

4.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez TOOLING SYSTEMS, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

7.2. sprostowania danych osobowych,

7.3. usunięcia danych osobowych,

7.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7.5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

7.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:

a) kontakty handlowe bezpośrednie (wizyty, spotkania, targi itp.) oraz za pomocą mediów elektronicznych (telefon, email)

a) partnerzy handlowi administratora,

b) Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego,strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).